VFW: Wildfraulein

Photographer: Rob King for freshlyWORN Magazine