VFW: Stefano Giammattei

Photographer: Rob King for freshlyWORN Magazine