VFW: Gabbie Sarenas

Photographer: Rob King for freshlyWORN Magazine