VDW: Aiki District

Photographer: Rob King for freshlyWORN Magazine